Standpunten

Zoeken

Bedrijvigheid

Wij geloven in de kansen van het bedrijventerrein H2O. Door de economische crises is de verwachte invulling vooralsnog achtergebleven.  Als de economie weer uit het dal klimt verwachten wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld. De ligging van het terrein in de

Lees verder

Dag van de Arbeid 1 Mei

De Dag van de Arbeid is een internationale feestdag op 1 mei die zijn oorsprong heeft in de strijd voor de achturige werkdag. Op deze dag staan we stil bij de rechten van de arbeider. Historie Dag van de Arbeid De gedachte van een achturige werkdag bestaat al meer dan 1000 jaar. Daarbij gaat het steeds om een goede verdeling van een etmaal in drie delen: werken (sterke uren), ontspannen en ontwikkelen (zachte uren) en rusten (diepe uren).

Lees verder

Deregulering

Er dient blijvende aandacht te zijn voor overbodige, betuttelende en onnodig beperkende regels voor de inwoners van Hattem.

Lees verder

Detailhandel

Wij willen de eventuele komst van een nieuwe supermarkt in de gemeente over laten aan de markt en als zodanig faciliteren, zolang dit binnen de ruimtelijke mogelijkheden kan. De locatie van een supermarkt moet niet leiden tot relatieve vermindering van de commerciële kracht van de binnenstad of overlast bieden aan de directe omgeving.

Lees verder

Economie

De vestigingsregels voor het bedrijvenpark H2O zijn versoepeld. Wij hopen hierdoor de poort open te zetten voor bedrijven die zich op deze prachtige locatie nabij de A50 en A28 willen vestigen. Dit zal ook de nodige banen scheppen. Wij strijden samen met onze partijgenoten van de H2O gemeenten richting de provincie om een betere ontsluiting

Lees verder

Financiën

Indien de centrale overheid bezuinigt, of inkomsten om een andere reden tegenvallen kan het vinden van bezuinigingen voor hetzelfde bedrag onrealistisch zijn. Lokale lastenverhoging is acceptabel als daarmee lokale voorzieningen in stand worden gehouden waar de Hattemers veel waarde aan hechten. Het huidige voorzieningenniveau is uitgangspunt van beleid. Lokale lasten worden naar draagkracht geheven. Wij

Lees verder

Gemeentelijke samenwerking = Betekenisvol zelfstandig blijven.

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken. Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? De PvdA staat voor een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de Gemeente Hattem steeds kleiner. Het is daarom belangrijk dat de inwoners betrokken zijn en blijven bij het lokale bestuur, zodat de gemaakte keuzes worden gedragen en waar mogelijk mee worden vormgegeven door de inwoners.

Lees verder

H2O Bedrijventerrein

Wij geloven in de kansen van het bedrijventerrein H2O. Door de economische crises is de verwachte invulling vooralsnog achtergebleven. Als de economie weer uit het dal klimt verwachten wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld.

Lees verder

Hondenbelasting

De PvdA afd.Hattem is in principe tegen hondenbelasting.

Lees verder

Integratie

Of je nu man of vrouw bent, autochtoon of allochtoon, jong of oud, homo of hetero: je bent vrij om te zijn wie je bent. Sommige mensen denken daar anders over. Zij denken zwart-wit: in Nederlanders en buitenlanders. Wij niet! Iedereen die in Hattem woont, is Hattemer. En iedere Hattemer draagt zijn steentje bij. Door te werken, naar school te gaan, voor zijn naasten te zorgen, de buurt beter te maken… Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het noodzakelijk dat we dezelfde taal spreken, elkaars cultuur (leren) kennen en respect hebben voor elkaar. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. Daarom pakken we discriminatie keihard aan: in scholen, in buurten en op de werkvloer.

Lees verder

Jeugd en Jongerenbeleid

Om het jeugdbeleid te laten slagen, moeten de beleidsterreinen die betrekking hebben op de jeugd op elkaar afgestemd zijn vanuit een gezamenlijke visie. Het sluitend krijgen van de keten gemeentelijk jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, provinciale jeugdzorg en veiligheid staat hierbij centraal. Doel is de kwaliteit van het bestaan van kinderen en jongeren in Hattem in stand te

Lees verder

Mantelzorgers

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is

Lees verder

Monumenten

De charme van Hattem schuilt mede in de historische kern met zijn beeldbepalende monumenten zoals de Dijkpoort, de Grote Kerk, de molen en de stadsmuur. Het is van belang dat deze monumenten goed worden onderhouden. Versobering van subsidies en andere bijdragen van andere overheden mogen niet leiden tot verval. Wij willen samen met anderen kijken wat de mogelijkheden zijn om, bijvoorbeeld door verhuur of ander gebruik, geld te genereren voor een duurzame instandhouding van onze monumenten.

Lees verder

Natuur en Milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van de burgers stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Groen binnen gemeentegronden en in tuinen wordt ook gestimuleerd (bij particulier bezit door voorlichting) zodat er een mini-ecologische hoofdstructuur ontstaat. Natuur in Hattem moet behouden blijven. Ruimte niet zonder meer volbouwen, maar goed kijken

Lees verder

Natuur, milieu, landschap en verkeer.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. De gemeente geeft het goede voorbeeld en moet het bewustwordingsproces van de burgers en bedrijven stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Een ieder dient op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. Groen binnen gemeentegronden

Lees verder

Participatie

Samen zijn we de stad, de wijk en de buurt. Wij willen de kracht van alle Hattemers gebruiken bij de ontwikkeling van onze stad. Daarom heeft u inzicht en inspraak in alle planvorming en dagen we u uit om met ideeën te komen.

Lees verder

Relatie burger en bestuur

Het gemeentebestuur betrekt de burgers actief bij de lokale politiek en het lokaal bestuur, o.a. via ronde tafel conferenties. Het gemeentelijk communicatiebeleid ondersteunt deze doelstelling. Wijkbewoners zijn actief betrokken bij zowel incidentele plannen als bij ontwikkelingen in hun wijk op langere termijn. Burgers worden goed geïnformeerd over de agendering, betekenis en gevolgen van genomen raadsbesluiten.

Lees verder

Sportaccomodaties

De PvdA vindt het belangrijk dat alle sportaccomodaties goed zijn ingericht. Dit is echter niet alleen een taak van de gemeente maar ook de sportverenigingen zelf moeten hun steentje bijdragen. Samen kan dan naar creatieve, betaalbare, oplossingen worden gezocht. Voorbeeld: De Voetbalvereniging Hattem heeft zich als goede meedenker in zo’n proces niet onbetuigd gelaten waardoor

Lees verder

Toerisme/sport/ontspanning

De gemeente heeft een actieve betrokkenheid bij het creëren van goede voorwaarden voor de ontwikkeling van het toeristische product Hattem, waarbij een evenwicht blijft bestaan tussen recreëren en (zondags)rust. De activiteiten moeten een positief effect hebben op het levend houden van de binnenstad. Afgelopen zomer is, bij wijze van proef, de binnenstad op gezette tijden

Lees verder

Uitgangspunt beslissingen

Uitgangspunt bij al onze beslissingen is nog steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Veiligheid

Oude en nieuwe woningen moeten goed beveiligd zijn tegen brand en inbraak. De gemeente moet samen met politie en brandweer zorgen voor goede voorlichting. Huisjesmelkers die veiligheidsvoorschriften aan hun laars lappen, pakken we keihard aan. Hetzelfde geldt voor mensen die overlast veroorzaken in uw buurt. Zij krijgen met de gemeente, de politie en de woningcorporatie

Lees verder

Verkeer en Vervoer

Wij streven ernaar een afrit van de A50 bij het nieuwe industrieterrein te realiseren. Vrachtverkeer en doorgaand verkeer wordt geweerd uit woonwijken. De gemeente stimuleert fiets en voetverkeer, o.a. door het fietspadennetwerk uit te breiden en te verbeteren en het stallen van fietsen in de binnenstad te vergemakkelijken. Proberen met eenrichtingsverkeer of andere maatregelen verkeersstromen te

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014-2018

PvdA Verkiezings programma 2014-2018

Lees verder

Volkshuisvesting

Belangrijk is dat er snel gebouwd wordt en dat we daarbij zelf goed in kaart brengen waar de knelpunten in de woningvoorraad ten opzichte van de behoefte nu exact zitten en hoe we die kunnen oplossen. Wij willen in deze behoefte voorzien door de komende raadsperiode minimaal 200 woningen te bouwen. Er is een tekort

Lees verder

Welstand

Als uitgangspunt geldt dat de regels buiten de binnenstad minder moeten worden, maar dan wel helder en eenduidig: bijvoorbeeld dat een uitbouw aan de achterzijde in dezelfde stijl (vorm en materiaalgebruik) als het hoofdgebouw mag worden gebouwd, binnen de in het bestemmingsplan geldende grenzen. Buiten die grenzen moet een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan

Lees verder

Werk en inkomen

Werk en inkomen staan bij de PvdA hoog op de agenda. Werk geeft zelfrespect en brengt zelfstandigheid met zich mee. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen aan het werk. De PvdA wil dat de gemeente zich meer inzet om mensen aan het werk te krijgen. Regio Zwolle is landelijk de economisch best presterende regio. Daar moet

Lees verder

WOZ – OZB

De PvdA vindt dat de OZB alleen extra verhoogd mag worden als het absoluut nodig is om de begroting veilig te stellen.

Lees verder

XX Coaltieakkoord CU-PvdA 2010-2014

Onderstaande Pdf bestand kunt u downloaden om het gehele coalitie akkoord te bekijken.

Lees verder

Zorg en Welzijn

Behoud van de sociale infrastructuur staat centraal. Behoud van het voorzieningenniveau en de toegankelijkheid daarvan is daarbij essentieel. Met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren. Op korte termijn behelst dit de inrichting van een zorgloket. Goede dienstverlening is daarbij erg belangrijk. Door de WMO komt er meer

Lees verder