Standpunten

Zoeken

Afval

Het afvalbeleid in Hattem is een succes.

Lees verder

Alle landelijke standpunten

Via deze link ziet u alle landelijke standpunten.

Lees verder

Alternatieve woonvormen

De samenleving verandert en mensen ontdekken nieuwe vormen van wonen. De ‘tiny houses’ zijn in opkomst, net als de kangoeroehuizen, waar jonge gezinnen met opa’s en oma’s samenwonen. Groepen oudere vrienden gaan samen in een knarrenhof wonen en mantelzorgwoningen bieden voor weer anderen een oplossing. Zowel de oude als de nieuwe woonvormen hebben een plek

Lees verder

Bedrijvigheid

Wij geloofden in de kansen van het bedrijventerrein H2O.  Nu de economie weer uit het dal is geklommen zien wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld.  Wij willen dat er serieus met gegadigden wordt gesproken en dat regels soepel worden gehanteerd. Meer

Lees verder

Betaalbaar en passend wonen voor iedereen

In geouwehoer kun je niet wonen. (Jan Schaefer)

Lees verder

Betaalbaar wonen

In samenspraak met de woningbouwcorporatie blijven we proberen de huurprijzen acceptabel te houden.

Lees verder

Biodiversiteit en groen

We willen meer bomen en een bredere invulling van groenstroken in Hattem.

Lees verder

Dag van de Arbeid 1 Mei

De Dag van de Arbeid is een internationale feestdag op 1 mei die zijn oorsprong heeft in de strijd voor de achturige werkdag. Op deze dag staan we stil bij de rechten van de arbeider. Historie Dag van de Arbeid De gedachte van een achturige werkdag bestaat al meer dan 1000 jaar. Daarbij gaat het steeds om een goede verdeling van een etmaal in drie delen: werken (sterke uren), ontspannen en ontwikkelen (zachte uren) en rusten (diepe uren).

Lees verder

Deregulering

Er dient blijvende aandacht te zijn voor overbodige, betuttelende en onnodig beperkende regels voor de inwoners van Hattem.

Lees verder

Detailhandel

Wees sociaal en koop lokaal

Lees verder

Doorstroom bij woningzoekenden

Hattem vergrijst bovengemiddeld en mensen blijven langer thuis wonen, ook als ze zorg nodig hebben.

Lees verder

Duurzaam naar een energie neutrale samenleving

Wij kiezen vooral voor zon op het dak.

Lees verder

Duurzaam verkeer op één

Voetgangers en fietsers staan op één

Lees verder

Economie

De vestigingsregels voor het bedrijvenpark H2O zijn versoepeld. Wij hopen hierdoor de poort open te zetten voor bedrijven die zich op deze prachtige locatie nabij de A50 en A28 willen vestigen. Dit zal ook de nodige banen scheppen. Wij strijden samen met onze partijgenoten van de H2O gemeenten richting de provincie om een betere ontsluiting

Lees verder

Een woonproject voor starters 

Tijdelijke woningen voor starters realiseren

Lees verder

Energieneutraal

Op dit moment kan de gemeente alleen in gesprek gaan met de bouwbedrijven om te proberen nieuwe bouwprojecten zo energieneutraal mogelijk te maken. Dat is vreemd, als je bedenkt dat het streven is, dat we in 2050 (maar liever eerder, wat ons betreft) energieneutraal moeten zijn. We willen dan ook dat de gemeente bij nieuwbouw

Lees verder

Financiën

Indien de centrale overheid bezuinigt, of inkomsten om een andere reden tegenvallen kan het vinden van bezuinigingen voor hetzelfde bedrag onrealistisch zijn. Lokale lastenverhoging is acceptabel als daarmee lokale voorzieningen in stand worden gehouden waar de Hattemers veel waarde aan hechten. Het huidige voorzieningenniveau is uitgangspunt van beleid. Lokale lasten worden naar draagkracht geheven. Wij

Lees verder

Flexwoningen

De Partij van de Arbeid is voorstander van de bouw van flex woningen.

Lees verder

Gemeentelijke samenwerking = Betekenisvol zelfstandig blijven.

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken. Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? De PvdA staat voor een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die even een vangnet nodig hebben. In deze economische tijd is prioriteiten stellen dé uitdaging voor onze lokale politici. Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de Gemeente Hattem steeds kleiner. Het is daarom belangrijk dat de inwoners betrokken zijn en blijven bij het lokale bestuur, zodat de gemaakte keuzes worden gedragen en waar mogelijk mee worden vormgegeven door de inwoners.

Lees verder

Goede betaalbare zorg

Het is voor een gemeente een uitdaging om alle complexe taken en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn uit te voeren. Er zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden die van groot belang zijn om deze taken zowel kwalitatief goed als betaalbaar uit te kunnen voeren. Elke Hattemer moet op de zorg kunnen vertrouwen. Ook willen

Lees verder

H2O Bedrijventerrein

Wij geloven in de kansen van het bedrijventerrein H2O. Door de economische crises is de verwachte invulling vooralsnog achtergebleven. Als de economie weer uit het dal klimt verwachten wij een toename van de bedrijvigheid op H2O, zeker nu de vestigingsregels voor bedrijven die zich willen vestigen zijn versoepeld.

Lees verder

Hondenbelasting

De PvdA afd.Hattem is in principe tegen hondenbelasting.

Lees verder

IKC’s Integraal Kind centrum

Spreiding van scholen vinden we belangrijk

Lees verder

Inbreiding woningbouw

Het grondrecht betaalbaar te kunnen wonen staat in Nederland onder druk. Er is een groot gebrek aan betaalbare woningen voor starters, ouderen en middeninkomens. Hattem is een kleine gemeente met weinig eigen grond, dus ook weinig mogelijkheden om naast “Het Veen” nog een keer een grote nieuwe wijk uit de grond te stampen. Uit onderzoek

Lees verder

Inburgering van statushouders

Er dient maximale inspanning verricht te worden voor en door de inburgeraars

Lees verder

Integratie

Iedereen die in Hattem woont, is Hattemer.

Lees verder

Jeugd en Jongerenbeleid

Om het jeugdbeleid te laten slagen, moeten de beleidsterreinen die betrekking hebben op de jeugd op elkaar afgestemd zijn vanuit een gezamenlijke visie. Het sluitend krijgen van de keten gemeentelijk jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, provinciale jeugdzorg en veiligheid staat hierbij centraal. Doel is de kwaliteit van het bestaan van kinderen en jongeren in Hattem in stand te

Lees verder

Jongeren

Het is belangrijk dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten, ook hier in Hattem. We onderzoeken hoe we de jeugd beter kunnen begeleiden en waar mogelijk verbeteren we de jeugdzorg. Het jongerencentrum ‘Ons Plekkie’ moet ruimere openingstijden krijgen. Actieve ondersteuning van onze jongeren leidt hopelijk ook tot minder verveling en vandalisme. We streven naar initiatieven om jongeren

Lees verder

Kansrijk onderwijs voor elk kind

Gelijke kansen voor elk Hattems kind

Lees verder

Kunst en cultuur

Het culturele leven is het visitekaartje van elke stad. Hattem heeft alles in huis om uit te blinken op cultureel gebied. Er zijn in Hattem veel kunstenaars en met de komst van een aantal galeries in de binnenstad ontstaan er nieuwe ideeën, die wij van harte ondersteunen. Daarnaast stimuleren we festivals, concerten, toneelvoorstellingen of evenementen

Lees verder

Laadvisie voor elektrische voertuigen

We zullen de komende jaren veel laadpalen voor de elektrische auto’s nodig hebben. Ons voorstel is om die laadpunten zo onopvallend mogelijk te maken door ze, waar mogelijk, bijv. in lantaarnpalen te plaatsen. De gemeente faciliteert laadpalen in het openbare gebied naar behoefte van de inwoners. Zie hiervoor o.a. de integrale visie op laadinfrastructuur voor

Lees verder

Laaghangend fruit eerst voor verduurzaming

Er is nog heel veel te winnen met betrekkelijk simpele middelen: als alle huizen in Hattem goed geïsoleerd zijn en alle daken zonnepanelen hebben, betekent dat een zeer forse energiebesparing. Hoe meer zonnepanelen op het dak, hoe minder we er in de weilanden en op de waterplassen hoeven te leggen. De gemeente moet er, samen

Lees verder

Mantelzorgers

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en verzorgen van iemand van wie je houdt is

Lees verder

Monumenten

De charme van Hattem schuilt mede in de historische kern met zijn beeldbepalende monumenten zoals de Dijkpoort, de Grote Kerk, de molen en de stadsmuur. Het is van belang dat deze monumenten goed worden onderhouden. Versobering van subsidies en andere bijdragen van andere overheden mogen niet leiden tot verval. Wij willen samen met anderen kijken wat de mogelijkheden zijn om, bijvoorbeeld door verhuur of ander gebruik, geld te genereren voor een duurzame instandhouding van onze monumenten.

Lees verder

Natuur en Milieu

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en moet het bewustwordingsproces van de burgers stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Groen binnen gemeentegronden en in tuinen wordt ook gestimuleerd (bij particulier bezit door voorlichting) zodat er een mini-ecologische hoofdstructuur ontstaat. Natuur in Hattem moet behouden blijven. Ruimte niet zonder meer volbouwen, maar goed kijken

Lees verder

Natuur, milieu, landschap en verkeer.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. De gemeente geeft het goede voorbeeld en moet het bewustwordingsproces van de burgers en bedrijven stimuleren met betrekking tot groene stroom, energiezuinig leven etc. Een ieder dient op verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame stad. Groen binnen gemeentegronden

Lees verder

Ondersteuning minima

De minimaregelingen zijn in de afgelopen jaren mede op initiatief van de PvdA verbeterd. Wij willen het huidige minimabeleid blijvend ondersteunen in goed overleg met diverse maatschappelijke partners en Op Koers. Zo krijgen kinderen die dat nodig hebben een vergoeding voor de aanschaf van kleding en schoolspullen, in samenwerking met de Stichting Leergeld. Een ander

Lees verder

Onderwijs = toekomst

Kansrijk, passend onderwijs voor elk kind is ons uitgangspunt, ongeacht waar je wieg heeft gestaan of wat je talenten zijn. Goed onderwijs bepaalt onze toekomst en moet dus een van de belangrijkste posten op de begroting zijn. School en buitenschoolse opvang moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is gemakkelijker als alles bij elkaar in

Lees verder

Onderwijs en onderwijshuisvesting

Onderwijs, en vooral huisvesting, is een belangrijk punt. Alle Hattemse scholen hebben gebouwen die aan forse verbouwing, of vervanging, toe zijn. De Gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Inmiddels is er een onderwijsvisie gemaakt waarin 3 clusters van 2 scholen worden benoemd. Integrale Kind Centra (IKC) gaan deze heten. Dit betekend dat scholen onder 1 dak gevestigd

Lees verder

Parkeerplaatsen en auto’s

We gaan geen groen opofferen voor extra parkeerplaatsen zonder dat groen te compenseren.

Lees verder

Participatie

Samen zijn we de stad, de wijk en de buurt. Wij willen de kracht van alle Hattemers gebruiken bij de ontwikkeling van onze stad. Daarom heeft u inzicht en inspraak in alle planvorming en dagen we u uit om met ideeën te komen.

Lees verder

Regenboog en Fairtrade

Wij zijn voor verbinding, niet van verdeeldheid en laten niemand achter

Lees verder

Relatie burger en bestuur

Het gemeentebestuur betrekt de burgers actief bij de lokale politiek en het lokaal bestuur, o.a. via ronde tafel conferenties. Het gemeentelijk communicatiebeleid ondersteunt deze doelstelling. Wijkbewoners zijn actief betrokken bij zowel incidentele plannen als bij ontwikkelingen in hun wijk op langere termijn. Burgers worden goed geïnformeerd over de agendering, betekenis en gevolgen van genomen raadsbesluiten.

Lees verder

Rijk cultuur- en verenigingsleven

· Verenigingsleven en vrijwilligers blijven ondersteunen · Hattem als kunststad verder stimuleren · Culturele initiatieven ondersteunen · Het beter benutten van de Marke stimuleren · Vuurwerk verbieden en alternatieve manieren van vieren stimuleren · Monumenten goed (blijven) onderhouden · Burgerinitiatief Watermulder steunen en kijken naar plan op de Hoenwaard

Lees verder

Sportaccomodaties

De PvdA vindt het belangrijk dat alle sportaccomodaties goed zijn ingericht. Dit is echter niet alleen een taak van de gemeente maar ook de sportverenigingen zelf moeten hun steentje bijdragen. Samen kan dan naar creatieve, betaalbare, oplossingen worden gezocht. Voorbeeld: De Voetbalvereniging Hattem heeft zich als goede meedenker in zo’n proces niet onbetuigd gelaten waardoor

Lees verder

Toegankelijke gebouwen

De toegankelijkheid tot openbare gebouwen in Hattem moet nog verder verbeterd worden. Er is al veel gedaan, maar ook bij de herinrichtingen van de afgelopen periode is gebleken dat toegankelijkheid toch nog onvoldoende in beeld is. Wij roepen alle Hattemers op aan te geven waar dat nog beter kan. Wij willen ook de ouderenbonden en

Lees verder

Toerisme, sport en ontspanning

De gemeente heeft een actieve betrokkenheid bij het creëren van goede voorwaarden voor de ontwikkeling van het toeristische product Hattem, waarbij een evenwicht blijft bestaan tussen recreëren en (zondags)rust. De activiteiten moeten een positief effect hebben op het levend houden van de binnenstad. We dienen de binnenstad zo autoluw mogelijk te houden om de bewoners

Lees verder

Uitgangspunt beslissingen

Uitgangspunt bij al onze beslissingen is nog steeds dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Lees verder

Veiligheid

Oude en nieuwe woningen moeten goed beveiligd zijn tegen brand en inbraak. De gemeente moet samen met politie en brandweer zorgen voor goede voorlichting. Huisjesmelkers die veiligheidsvoorschriften aan hun laars lappen, pakken we keihard aan. Hetzelfde geldt voor mensen die overlast veroorzaken in uw buurt. Zij krijgen met de gemeente, de politie en de woningcorporatie

Lees verder

Verenigingsleven

Hattem kent een bloeiend verenigingsleven dat een belangrijke maatschappelijke rol speelt in de stad. Sport is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Al deze clubs drijven op vrijwilligers. Omdat vrijwilligers heel belangrijk zijn voor een gemeenschap, worden zij waar mogelijk ondersteund. Investeren in sport, bewegen en het verenigingsleven is investeren in een gezonde en

Lees verder

Verkeer en Vervoer

Er komt een een afrit van de A50 bij het nieuwe industrieterrein. Vrachtverkeer en doorgaand verkeer wordt geweerd uit woonwijken. De gemeente stimuleert fiets en voetverkeer, o.a. door het fietspadennetwerk uit te breiden en te verbeteren en het stallen van fietsen in de binnenstad te vergemakkelijken. Proberen met eenrichtingsverkeer of andere maatregelen verkeersstromen te beperken,

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014-2018

PvdA Verkiezings programma 2014-2018

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Verkiezingsprogramma PvdA Hattem 2022-2026. Sociaal, Groen en Betrouwbaar.

Lees verder

Vliegveld Lelystad

We zijn tegen de opening van Lelystad Airport. We zijn ons bewust dat de landelijke overheid hier het laatste woord heeft, maar op dit moment voldoet het vliegveld niet aan de regels. Het opengaan van Lelystad Airport kan alleen als de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden op basis van een correcte Milieu Effect Rapportage

Lees verder

Voetgangers en fietsers op één

Uitgangspunt in ons verkeersbeleid zijn de voetganger en de fietser. Daar waar mogelijk is: “De auto is te gast”. De verkeersinfrastructuur binnen de bebouwde kom moet zodanig zijn dat fietsen en lopen een voor de hand liggende keuze zijn, boven de auto. Dit is niet alleen veiliger maar ook beter voor het milieu. In de

Lees verder

Volkshuisvesting

Belangrijk is dat er snel gebouwd wordt en dat we daarbij zelf goed in kaart brengen waar de knelpunten in de woningvoorraad ten opzichte van de behoefte nu exact zitten en hoe we die kunnen oplossen. Wij willen in deze behoefte voorzien door de komende raadsperiode minimaal 200 woningen te bouwen. Er is een tekort

Lees verder

Vuurwerkverbod

Vuurwerk veroorzaakt jaarlijks veel schade aan milieu, goederen, dieren en mensen. Wij zijn van mening dat deze traditie niet meer van deze tijd is. Laten we samen zoeken naar andere, socialere manieren om Oud & Nieuw te vieren. In ieder geval streven we naar vuurwerkvrije zones.

Lees verder

Welstand

Als uitgangspunt geldt dat de regels buiten de binnenstad minder moeten worden, maar dan wel helder en eenduidig: bijvoorbeeld dat een uitbouw aan de achterzijde in dezelfde stijl (vorm en materiaalgebruik) als het hoofdgebouw mag worden gebouwd, binnen de in het bestemmingsplan geldende grenzen. Buiten die grenzen moet een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan

Lees verder

Werk voor iedereen

In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heeft geleid tot succesvolle banen bij de buitendienst van de gemeente en Zoethout. Ook worden er afspraken gemaakt met bedrijven die zich de komende jaren in Hattem gaan vestigen om ook hier banen voor mensen

Lees verder

Werk, inkomen en economische regio

Hattem is een kleine gemeente en we kunnen niet alles alleen. Een goede samenwerking met de gemeentes in de regio is enorm belangrijk om onze inwoners te kunnen bieden wat ze nodig hebben, bijv. zorg, onderwijs, vervoer, bijscholing en werk. Bovendien kunnen we samen onze krachten bundelen als we onze stem in Den Haag of

Lees verder

WOZ – OZB

Dit is een mooie belasting  die je naar draagkracht  in kunt zetten. In principe alleen verhogen met de inflatiecorrectie. We willen onze infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen zo goed mogelijk op peil houden. Verlagen van OZB betekent bezuinigen en die willen wij zo lang als mogelijk tegenhouden. Bezuinigen treffen nl. vaak subsidies van sociale programma’s, sport,

Lees verder

Zorg en Welzijn

Behoud van de sociale infrastructuur staat centraal. Behoud van het voorzieningenniveau en de toegankelijkheid daarvan is daarbij essentieel. Met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren. Op korte termijn behelst dit de inrichting van een zorgloket. Goede dienstverlening is daarbij erg belangrijk. Door de WMO komt er meer

Lees verder

Zorg voor elkaar

· Goede en betaalbare zorg door regionale samenwerking · Behoud en waar mogelijk verbetering van de ondersteuning van de mensen met een minimum inkomen · Passend werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers · Zorgvuldige begeleiding van de statushouders in Hattem · Verruiming openingstijden jongerencentrum · Toegankelijkheid gebouwen verbeteren · Hattem wordt

Lees verder

Zwemmen in Hattem

Schoolzwemmen is erg belangrijk

Lees verder