Volkshuisvesting

Belangrijk is dat er snel gebouwd wordt en dat we daarbij zelf goed in kaart brengen waar de knelpunten in de woningvoorraad ten opzichte van de behoefte nu exact zitten en hoe we die kunnen oplossen. Wij willen in deze behoefte voorzien door de komende raadsperiode minimaal 200 woningen te bouwen. Er is een tekort aan goedkope huur- en koopwoningen voor starters en van seniorenwoningen. De vrije markt zorgt er niet vanzelfsprekend voor dat in deze behoefte wordt voorzien. Het gemeentelijk beleid moet erop gericht zijn in ieder geval dit aanbod van woningen te realiseren. Het uitgangspunt is duurzaam en levensloopbestendig bouwen. De gemeente dient een scherp omschreven convenant te sluiten met bijvoorbeeld Triada, waarin bouwen naar behoefte van de gemeente centraal staat.

Deze raadsperiode komt de vitalisering van ’t Veen in zicht met daarbij behorende woningbouw. In de plannen dient aandacht besteed te worden aan voldoende groen, open ruimte en speelgelegenheid/trapveldjes. Objecten die op de nominatie staan om te worden gesloopt, willen wij direct laten slopen. Verpauperde en verwaarloosde gebouwen trekken vernielzucht en vandalisme aan.