Zorg en Welzijn

Behoud van de sociale infrastructuur staat centraal. Behoud van het voorzieningenniveau en de toegankelijkheid daarvan is daarbij essentieel.
Met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt een belangrijk aandachtspunt in de komende jaren. Op korte termijn behelst dit de inrichting van een zorgloket. Goede dienstverlening is daarbij erg belangrijk. Door de WMO komt er meer op de schouders van vrijwilligers en mantelzorgers terecht. De gemeente moet borg staan voor goede begeleiding en ondersteuning. Aandacht voor elke doelgroep binnen de WMO. Actief beleid in samenspraak met doelgroepen en hulpverleners tot stand brengen.
Naast de WMO is de uitvoering van de wet Werk en Bijstand en de inrichting van de sociale werkvoorziening van belang. Bij de beide zorgcentra in Hattem moeten woon-service gebieden gerealiseerd worden, waar de zorgcentra zorg leveren van lichte zorg in aanleunwoningen tot volledige verpleeghuisplekken.