Relatie burger en bestuur

Het gemeentebestuur betrekt de burgers actief bij de lokale politiek en het lokaal bestuur, o.a. via ronde tafel conferenties. Het gemeentelijk communicatiebeleid ondersteunt deze doelstelling.
Wijkbewoners zijn actief betrokken bij zowel incidentele plannen als bij ontwikkelingen in hun wijk op langere termijn. Burgers worden goed geïnformeerd over de agendering, betekenis en gevolgen van genomen raadsbesluiten.