Van de fractievoorzitter Marie Lupé over de nieuwe coalitie met een hete zomer als start!

Terwijl buiten de mussen dood van het dak vallen, bedenk ik mij dat het huidige weer juist 1 van de grote opgaven die voor ons ligt kenmerkt: het uitvoeren van de klimaatnotitie. De klimaatnotitie is tijdens de vorige raadsperiode aangenomen en deze is ook hoognodig. Want laten wij wel wezen, wij moeten zuiniger op onze planeet worden. En als wij daar als inwoners van Hattem een steentje aan kunnen bijdragen, dan moeten wij dat ook zeker doen. Dit is ook 1 van de afspraken in het coalitieakkoord, het coalitieakkoord met de titel “met elkaar werken aan een duurzaam Hattem”

Afgelopen half jaar was een bewogen half jaar. Nadat de PvdA 4 jaar geleden voor het eerst in de oppositie terecht kwam was het uiteraard voor de Partij slikken. Wieneke en Carla zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben in deze 4 jaar altijd oppositie gevoerd en toe gewerkt naar de verkiezingen van maart jl. En hoe! Wij hebben tegen de landelijke trend in weer 1 zetel erbij gewonnen en werden daarmee samen met de CU de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk mochten wij mee onderhandelen en dit heeft geresulteerd in een mooi akkoord. En met deze coalitie mochten wij ook een wethouder leveren. Uiteraard zijn wij zeer blij en trots dat Carla deze rol heeft op willen pakken. Een Hattemse in hart en nieren, met veel kennis en gedrevenheid.

Omdat Carla wethouder werd, kwam de functie van fractievoorzitter ook vrij. Tijdens het fractieoverleg heb ik de steun gekregen van de fractiegenoten en zijn wij het erover eens geworden dat ik deze rol op mij neem. Een nieuwe uitdaging naast mijn andere nieuwe uitdaging: gemeenteraadslid. Daarmee is onze fractie ook nieuw. Zowel Geert, Tonny als ik zijn in de afgelopen 4 jaar geen gemeenteraadslid geweest. Het is een klus om Wieneke en Carla te evenaren, maar dit gaan wij op onze eigen wijze, maar altijd met onze rode hart, doen. En uiteindelijk doen wij het Voor elkaar, Met elkaar!

In de aankomende periode zijn er weer veel belangrijke onderwerpen voor Hattem naast de klimaatnotitie. Want de onderwijsvisie wordt verder opgepakt, de gemeentelijke verkeers- en vervoersplan, ontwikkeling van de woonzorgzones, maar bijvoorbeeld ook nog meer aandacht voor onze jeugd en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Er ligt dus zeker nog weer zat werk op ons te wachten. Mocht u onze fractie of 1 van onze fractieleden willen spreken, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Maar voor nu vanuit een tropische Hattem wens ik u een fijne zomer(vakantie).

Marie-Lupe Stapper

Fractievoorzitter PvdA Hattem

Carla Broekhuis door leden unaniem voorgedragen als wethouderskandidaat PvdA Hattem

 

Tijdens diezelfde extra algemene ledenvergadering op 12 mei 2018 hebben de leden van de PvdA Hattem de fractie en onderhandelaars mandaat verstrekt de coalitiebesprekingen verder te voeren met CU en CDA. In grote lijnen is verder door fractie en bestuur uitleg gegeven hoe de gesprekken verlopen.
Carla Broekhuis is dus de beoogd wethouder. Marie Lupé Stapper gaat Carla opvolgen als fractievoorzitter. Naast Geert Winkel zal Tonny Keizer de derde plaats gaan innemen.

Iedereen wordt succes toegewenst!

Beëdiging / belofte nieuwe fractie PvdA-afdeling Hattem

Carla Broekhuis neemt afscheid van Wieneke van Regteren

www.facebook.com/gemeenteHattem/videos

Raadslid Carla Broekhuis nam vanavond in geheel eigen stijl in het Hattems afscheid van de vertrekkende raadsleden.

Geplaatst door Gemeente Hattem op woensdag 28 maart 2018

Alle stemmers BEDANKT!

Terugblik 3 Wieneke van Regteren raadsperiode 2014-2018, video

Terugblik 2 Wieneke van Regteren over raadsperiode PvdA 2014-2018, video

Wieneke van Regteren Terugblik 1 raadsperiode 2014-2018, video

Terugblik Wieneke van Regteren (Tekst)

Na 15 jaar openbaar bestuur kijk ik terug op heel veel mooie resultaten door, of met, PvdA Hattem behaald. Resultaten die voor 95% hun oorsprong hebben in de periode vòòr 2014. Ondanks de crisis die in 2008 ontstond en jaren heeft geduurd, is in Hattem heel veel gerealiseerd: een prachtige wijk Assenrade, een mooie haven met havenplein, renovatie van de Dijkpoort en de Kerktoren, groenadoptie door inwoners, groot onderhoud van de parkeergarage, een prachtige smeedijzeren brugleuning daarnaast, duurzame verlichting, het zwembad en de omvorming van de Marke naar Kulturhus, sociale voorzieningen die iedereen helpen om mee te doen, kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen, mooie sportaccomodaties binnen en buiten, herinrichting van de binnenstad, aanpassing van de begraafplaats en realisering van een urnenmuur, noem maar op.


Al deze initiatieven zijn al voor 2014 opgestart. De nieuwe wethouders, van CDA, D66 en VVD, die in 2014 zijn aangetreden, hebben gelukkig de afronding van deze initiatieven niet belemmerd. Nieuwe vernieuwingen, zoals in hun verkiezingsprogramma’s toendertijd ruim werd aangegeven, heb ik gemist. De Partij van de Arbeid heeft de regerende partijen in Hattem in de afgelopen 4 jaar daarom vaak opgeroepen tot daadkracht.

Stop met het maken van tientallen beleidsnotities en ga aan de slag. Stop met het plegen van onderzoeken maar maak gebruik van de kennis die er al is. En vooral ook: stop met het inhuren van externe bedrijven/consultants om te assisteren. Deze inhuur heeft tonnen per jaar gekost. De reserves van de Gemeente zijn in de afgelopen 4 jaar fors gedaald.
Bij veel besluiten die in de afgelopen 4 jaar zijn genomen, heeft de Partij van de Arbeid duidelijk gemaakt wat voor haar belangrijk is, en daarin ook duidelijk het verschil gemaakt.
De Partij van de Arbeid heeft:

 

 • Tegen de overstap naar Plus OV gestemd. Dit is een gedrocht van een organisatie die voor ons kleine Hattem alleen maar negatief kon uitpakken. Helaas hebben we daarin gelijk gekregen;
 • Tegen de verhoging van de eigen bijdrage, van 5,00 naar 7,50 per uur, voor Hulp bij het Huishouden gestemd. De Partij van de Arbeid heeft gepleit voor een plan om deze bijdrage inkomensafhankelijk te maken. Gelukkig is dit plan opgepakt;
 • Tientallen malen vragen gesteld over de parkeersituatie aan de Konijnenbergerweg. Helaas heeft al dat vragen stellen nog steeds niet geleid tot een goede, veilige, oplossing;
 • Tegen de verhuizing van de bibliotheek naar De Marke gestemd en de daarvoor nodige extra subsidie. De Partij van de Arbeid wilde de bibliotheek graag verhuizen naar de Hof van Blom of naar een andere locatie in de binnenstad;
 • Het College van burgemeester en wethouders opgeroepen de daken van gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Niet alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor inwoners die zelf geen ruimte hebben voor deze panelen en op deze manier toch kunnen bijdragen aan de klimaatverbetering;
 • Gehamerd op een goede oplossing voor de Hof van Blom. Verpleeghuisplekken op algemene grondslag zijn, met de vergrijzing in aantocht, broodnodig;
 • Tegen wèèr een nieuw onderzoek naar de toekomst van het zwembad gestemd. Zo’n onderzoek kost veel extra tijd en geld, en zeker ook de Partij van de Arbeid is van mening dat er concrete, duidelijke stappen moeten worden gezet om het zwembad beter te laten functioneren;
 • Geen geld uitgetrokken voor vernieuwing van de welstandsnota. Door instemming vanuit VVD, D66 en CDA gaat dit echter wel door. Jammer van het geld want de welstandsnota is onderdeel van de nieuwe omgevingswet die eraan komt. Dubbel werk;
 • Het College in 2014 al opgeroepen zich goed te laten informeren over de gevolgen van uitbreiding van Luchthaven Lelystad, voor Hattem. De wethouder gaf toen aan dat dat niet nodig was. Helaas heeft het tot 2017 geduurd voordat de Gemeente Hattem zich bij initiatieven aansloot die deze zorg delen. Gelukkig is er nu een adempauze maar de zorg is nog niet over;
 • Voordat de binnenstad werd herbestraat, gepleit voor goede toegankelijkheid van alle straten, winkels, gemeentelijke gebouwen, etc. Dus niet alleen voor de ouderen onder ons, ook voor kinderwagens, fietsers, rolstoelen, etc. Ons idee werd niet door de andere partijen gedeeld, zij spraken alle vertrouwen uit dat dit goed zou komen;
 • Tegen de proef gestemd om autoverkeer altijd voor de kerk langs te laten rijden. Wij vinden dat de binnenstad autoluw moet zijn en dat deze route alleen maar zorgt voor rondrijdend verkeer, overlast op de terrassen en gevaarlijke situaties. De paaltjes voldeden, op vooraf vastgestelde uren, prima;
 • Bedrijventerrein H2O op de agenda gezet en hierover zelfs een extra vergadering laten uitroepen. De wethouders van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben kort na de verkiezingen van 2014 het bestuur de laan uitgestuurd maar vervolgens heeft het 1,5 jaar geduurd voordat er een nieuw bestuur was. In die periode is er amper actie geweest terwijl de markt, na de crisisperiode, overal begon aan te trekken. Nog steeds worden er mondjesmaat kavels verkocht;
 • Gezorgd voor een maatwerkfonds. Dit fonds regelt dat in noodsituaties direct actie kan worden genomen door hulpverleners zonder eerst allerlei regels te hoeven checken en toestemmingen in het stadhuis te hoeven ‘halen’. Hoewel het fonds pas 2 maanden in gebruik is, zijn er al successen geboekt;
 • Het College aangesproken op de lening die zij aan de HMHC heeft verstrekt zonder dit met de gemeenteraad te bespreken. De Partij van de Arbeid heeft getracht dit onderwerp alsnog op de agenda te krijgen. Helaas is dit tot op vandaag nog niet gelukt.
 • Tegen de plannen uit de detailhandelsvisie gestemd omdat die aangeven dat er voor de binnenstad een centrumcoach moet worden aangesteld en een convenant moet worden afgesloten tussen alle betrokkenen. De Partij van de Arbeid is van mening dat het voor de binnenstad belangrijk is dat er eensgezindheid tussen de ondernemers ontstaat. Stem met elkaar af over openingstijden, leuke acties, gezamenlijke aanbiedingen op bijzondere momenten, etc. Niet langer praten maar tot actie komen;
 • In 2014 tegen de uitbreiding van het aantal wethouders gestemd. Onnodige uitbreiding van tijd, dus ook geld;

Dit is een bloemlezing van punten waarbij de Partij van de Arbeid duidelijk het verschil heeft gemaakt. Ook in de toekomst blijft de fractie van de PvdA streven naar het beste voor Hattem. Denk bijvoorbeeld aan een Lidl, de toekomst van de basisscholen, de nieuwbouw van de Hof van Blom, de ontwikkeling van het oude ijsbaanterrein, etc. Hiervoor is uw stem nodig!

Ik dank al mijn fractiecollega’s van de afgelopen 15 jaar, voor hun tomeloze inzet. En natuurlijk wens ik de raadsleden die de PvdA in de komende jaren gaan vertegenwoordigen heel veel succes!
Stem op 21 maart 2018 PvdA. Voor elkaar, met elkaar!

 

Wieneke van Regteren-de Boer