Door op 12 juli 2016

Initiatief Partij van de Arbeid door hele gemeenteraad overgenomen!

In de raadsvergadering van maandagavond 11 juli heeft de gemeenteraad van de gemeente Hattem unaniem ingestemd met een initiatief van de PvdA ten aanzien van de locatie Hof van Blom. Met de PvdA aan het roer heeft de hele gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opgedragen zich in te spannen voor de realisering van de woonzorgzone met verpleegplekken. Ook heeft zij het College gevraagd vastberadenheid uit te stralen.

De bijbehorende motie is een mooi gezamenlijk gebaar om te bewerkstelligen dat er alles aan wordt gedaan om op het nu braak liggende terrein van de Hof van Blom, een woonzorgzone gerealiseerd te krijgen. Er is geen wetenschappelijk onderzoek voor nodig om in te kunnen schatten dat het aantal zware verpleegzorgplekken met behandeling, vanwege de toename van dementie niet zal afnemen. Er is al een tekort aan zware verpleeghuisplekken met behandeling en de vraag naar deze zware vorm van zorg blijft zeker tot 2030 stijgen. Dit is een groep mensen die niet meer thuis kan wonen en behoefte heeft aan een beschermde woonomgeving in de buurt van vrienden en familie.

Daarnaast zal ook tot zeker 2035 in Hattem meer ouderenhuisvesting, dan gemiddeld in Nederland, nodig zijn omdat de vergrijzing in Hattem ook een sterker stijgende lijn laat zien dan elders.

De motie geeft klip en klaar aan wat er op korte termijn van het College van Burgemeester en Wethouders wordt verwacht:

  • Alles in het werk te stellen om de huidige locatie te behouden voor de woonzorgzone\
  • In gesprek te gaan met het Zorgkantoor om de toekomstige zorgbehoefte boven tafel te krijgen
  • Dat zij in gesprek gaat met de Vrienden van de Hof van Blom, de huisartsen, Triada, de Bibliotheek en overige partners om de woonzorgzone te ontwikkelen

En zo is er nog een aantal punten benoemd. Wie belangstelling heeft voor de volledige tekst van de motie en de overwegingen die daarbij nog zijn aangedragen kan deze hieronder terugvinden.

 

Agendapunt 8; Kadernota; programma 2; Wonen en zorg en uitvoering Woonvisie.

Motie; vervolgstappen en nadere invulling zorgcentrum, locatie Hof van Blom

De raad van de gemeente Hattem in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2016

Overwegende dat,
– Driezorg afziet van de vervangende nieuwbouw/renovatie van het woonzorgcentrum Hof van Blom en dat als gevolg daarvan de locatie Hof van Blom “te koop” komt;
– onduidelijk is onder welke voorwaarden de grond en evt. resterende opstal verkocht wordt en welke eventuele gegadigden daarvoor zijn;
– het nu volstrekt onduidelijk is wat hiervan de gevolgen zijn voor de zorg aan kwetsbare ouderen in Hattem;
– in het collegeprogramma 2014-2018 “Samen bouwen aan de toekomst van Hattem” met betrekking tot zorg het volgende is opgenomen/afgesproken:
-de behoefte aan zorg stijgt de komende jaren onder andere door de vergrijzing;
-keuzevrijheid in de zorg blijft belangrijk, zoals identiteitsgebonden zorg en inzet van maatwerk;
-we stimuleren de ontwikkeling van twee woonzorgzones in Hattem, waar meer ruimte is voor mensen met een zorgvraag;
– in de op 16 november 2015 vastgestelde “Woonvisie Hattem” het volgende is opgenomen en vastgelegd:
-voor meer zorgbehoefte intramurale plaatsen nodig zijn, zo’n 20 extra naast het huidige aanbod in Bongerd en Hof van Blom;
-bij intramurale zorg gaat het om beschermd wonen met intensieve dementiezorg en intensieve verzorging en verpleging;
– de ontwikkeling van de huidige locatie dringend gewenst en noodzakelijk is en er geen acties met onomkeerbare gevolgen gaan plaats vinden.

Draagt het college op,
– alles in het werk te stellen de huidige locatie te behouden voor het realiseren van een
zorg/woon functie afgestemd op de te inventariseren toekomstige zorgbehoefte;
– daartoe in gesprek te gaan met het Zorgkantoor en lokale en regionale aanbieders
om de vraag naar zware zorg met behandeling duidelijk te krijgen;
– de bestemming van de huidige locatie Hof van Blom niet te wijzigen of anders
daartoe een voorstel aan de raad voor te leggen;
– met de “Vrienden van de Hof van Blom”, huisartsen, Triada en overige partners te
komen tot uitvoering van het bestaande beleid en de visie van de Gemeente Hattem,
te weten het realiseren van twee woonzorgzones.
En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA-fractie:
Carla Broekhuis
Wieneke van Regteren
Namens de VVD-fractie:
Rein van der Sleen
Namens de D66-fractie:
Erik Kort
Namens de ChristenUnie-fractie:
Gert Kers
Namens de CDA-fractie:
Teun Juk