Jaap van Tiel (inspreker) over ontwikkelingsmogelijkheden zorgzone “oude IJsbaan” en locatiekeuze onderwijs in commissievergadering Hattem

11 december 2019

Geachte commissie leden en voorzitter van de Commissie Algemene en Ruimtelijke zaken van de gemeente Hattem.

Mijn onderwerp

De locatiekeuze Besluit raad: locatiekeuze onderwijs cluster 1 (besluit nr. 09), inclusief aangenomen motie, 11 maart 2019

en

Onderwerp voor deze avond:

Stedenbouwkundige visie Oude IJsbaan en omgeving – perspectief voor WZZ en IKC.

In de raadsvergadering van 11 maart 2019 heeft de raad het voorstel van het college om een IKC (Integraal Kind centrum) te bouwen op het terrein van de voormalige school de Noordgouw door een deel van de raad weggestemd en is voorgesteld om het IKC te gaan bouwen op het oude ijsbaanterrein, dat inmiddels in de volksmond de woonzorgzone genoemd.                                                            Het voorstel van het college werd gesteund door de fracties van de CU, het CDA en D66. Tegenstemmers waren de PvdA en de VVD.

In die raadsvergadering heb ik ingesproken namens mijzelf en volgens mij ook namens veel Hattemers, die niet één twee drie de kans durven te grijpen om van het inspreekrecht gebruik te maken.

Zonder mijn hele verhaal te herhalen wil ik toch nog een aantal zaken benoemen, waar ik toen achter stond, en nog steeds achter sta, en tevens een oproep aan de raad te doen, om het raadbesluit van 11 maart 2019 terug te draaien. Er zijn mogelijkheden binnen de wet die dat ook mogelijk maakt.

Mijn inziens is het besluit toen vooral genomen op basis van emotie en druk vanuit de achterban van een aantal partijen. Wij hebben toen veel gehoord van de insprekers die tegenstander waren van de voorgestelde verplaatsing van de van Heemstraschool en de Zaaier naar het terrein van de voormalige Noordgouw.

Nu ligt er een stuk voor u om in deze commissie te behandelen.

 Onderwerp

Stedenbouwkundige visie Oude Ijsbaan en omgeving – perspectief voor WZZ en IKC

 Voorstel

 Te besluiten om:

De stedenbouwkundige Visie oude ijsbaan e.o. – een perspectief voor WZZ en IKC vast te stellen.

  1. Het college van burgemeester en wethouder op te dragen voortvarend de visie uit te werken naar een stedenbouwkundig plan, als vertrekpunt voor ontwerp, aanbesteding en realisatie van de zone via twee parallelle sporen (wonen/zorg en onderwijs), dat te vertalen in een ontwerp-bestemmingsplan en te zijner tijd aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming.

Het is al met al een mooi plan geworden, waarin door vele Hattemers is meegedacht en gesproken.

Van verschillende kanten is aangegeven dat kleinschalig betaalbaar wonen, intramurale zorg, algemene grondslag, dokterspost, 24 uurs zusterpost, een inloop ruimte voor ontmoeting en ontspanning enz, enz op de woonzorgzone van groot belang is voor de ouderen van nu en in de toekomst.

Wat vooral opvalt in het plan is het feit dat het IKC veel ruimte nodig heeft die beter besteed kan worden aan de vorige punten die ik noemde. De grond die gebruikt zou moeten gaan worden voor de 2 scholen is dure grond die vooral bedoeld is voor een woonzorgzone. Betaalbare woningen in de buurt van zorg, een supermarkt en de binnenstad op loopafstand, voor ouderen.

Indien het IKC er niet gebouwd gaat worden, komt er veel extra ruimte vrij die er voor zorgt dat er meer en lager gebouwd kan worden. De hoogte is voor huidige bewoners in de omgeving van de woonzorgzone, een belangrijk punt.

Zoals ik al aangaf is dit het moment om uw raadbesluit terug te draaien, en een nieuw raadbesluit te nemen over de plek waar het nieuwe IKC kan komen. Uiteraard doel ik op het mooie grote terrein naast de Marke.

Ik wil dan ook meegeven aan de commissie, de raad, de directies van de scholen en de ouders van de leerlingen dat er nu een school ingepast wordt op de woonzorgzone die uiteraard aan de eisen van de tijd zal voldoen, maar niet de ruimte heeft om een mooie grote school neer te zetten met volop ruimte voor het gebouw, speelmogelijkheden van een groen plein enz.

Van een latere uitbreiding kan ook b.v. ook geen sprake meer zijn.

Dat is er wel op het terrein van de voormalige Noordgouw. Tevens is daar als extra de sporthal en het zwembad op loopafstand, en voldoende parkeer gelegenheid.

Als antwoord op alle inbreng van de ouders en het besluit van de raad, die er is geweest, wil ik nogmaals het volgende opmerken over de vier belangrijkste items die door hen zijn benoemt, en waarop mede de raad heeft besloten.

De gasleiding. Deze ligt er sinds mensenheugenis. Er werd en wordt rekening mee gehouden met de bouw van woningen, bedrijven, scholen enz.

Tegenstanders hadden het over ontploffingen en vlammen van 40 meter hoog. Dit is een totaal verkeerde beeldvorming.

De Umts masten. Deze kun je eventueel in overleg met de eigenaren van de masten laten verplaatsen als zij inderdaad die overlast geven zoals wordt verondersteld. Umts masten staan nu ook op veel gebouwen en in de buurt van veel gebouwen, woningengen enz., b.v. op de kerk de Open Poort.

Ik woon vlakbij de Open Poort en heb daar nog nooit verontruste bewoners of ouders over gehoord.

De hoogspanningsmasten.

Die staan er al heel lang en er heeft tientallen jaren een school in de buurt gestaan. Zonder er te diep op in te gaan merk ik op dat vanavond ook een raadsvoorstel wordt behandeld met als onderwerp : het ’t Veen- Ontwikkelkader, Verkabeling, grondexploitatie en financiële planning. Hierin wordt de verkabeling van de hoogspanning kabels onder de grond voorgesteld.

Veel mensen denken dat de scholencluster er volgend jaar al kan staan echter inclusief de bouw, de maatregeling voor verkeer en veiligheid gaat dit zo’n 3 jaar duren voor de school in gebruik genomen kan worden. Dus mocht de scholencluster er komen, dan zullen de kabels hooguit 4 jaar nog te zien zijn.

De verkeersveiligheid.

Er is inderdaad al jaren een verkeersveiligheid probleem in het gehele gebied waar de Apeldoornseweg ligt. Het college en de raad zullen dan ook met een goed plan komen om dat op te lossen. Ook nu moeten er heel veel mensen deze weg oversteken ivm de ligging van de huidige scholen, de sport accommodaties, de Marke, het zwembad en de bibliotheek.

Met de komst van het woningplan ’t Veen zal er sowieso een plan moeten komen. Ik heb er vertrouwen in dat er een goed onderbouwd plan gaat komen.

Bij het plan van de woonzorgzone geeft dit ook veel verkeerproblemen en oplossingen waarvan ik denk, het kan niet waar zijn. Een extra oversteek op de Gelderse Dijk. Er zijn nu 13.000 verkeersbewegingen per dag die zwaar gestremd gaan worden door het plaatsen van een oversteek en stoplichten.

Mijn vraag en advies aan de commissie en de raad is om het genomen raadsbesluit van 11 maart 2019 terug te draaien en een plan E te maken voor een woonzorgzone zonder een IKC op het terrein. Indien u dat doet, toont u aan dat u visie heeft voor de toekomst en niet voor de korte termijn.

Mocht de commissie besluiten om het voorliggende plan voor de woonzorgzone inclusief het IKC door te laten gaan is dat een grote gemiste kans.

Er zullen te weinig betaalbare woningen gebouwd kunnen worden op de woonzorgzone en er zal op het terrein van de Noordgouw dan de minimaal de komende 10-15 jaar geen scholen cluster meer gebouwd gaan worden.

Ik dank u voor de inspraak tijd en wens de commissie en de raad veel wijsheid toe.

Jaap van Tiel, Waalstraat 83, 8052 AD Hattem, 06-55150525