Zeker zijn van een betaalbaar huis

16 november 2018

Wie wil welk huis?

Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem! Het is goed wonen en prachtig leven in een bloeiende stad. Een stad waarin wij samen leven en samen optrekken. Voor elkaar en met elkaar!

Met soortgelijke zinnen sloot ik maandagavond 12 november 2018 mijn algemene beschouwingen af.

U weet vast nog wel dat tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de verkiezingsprogramma’s redelijk veel op elkaar leken. De politieke partij kon verschillen maar elk programma liet zien dat men veelal hetzelfde voor Hattem wilden bereiken. Hattem moest bijvoorbeeld veel ‘groener’ en duurzamer worden. Ook stonden goede onderwijsvoorzieningen centraal naast goed en betaalbaar wonen. En nog meerdere onderwerpen werden aangedragen die voor de inwoners van Hattem belangrijk zijn.

Wij, als PvdA hebben dan ook samen met CU en CDA een ambitieuze begroting goedgekeurd. Een begroting waarin veel van bovenstaande ambities in de daarbij horende programma’s zijn benoemd.

Toch misten wij als PvdA ook nog iets. Zoals u ongetwijfeld weet of heeft ervaren is er landelijk -dus ook in Hattem, krapte op de woningmarkt. Dat heet zo mooi een overspannen woningmarkt.

Koopwoningen gaan weer voor hoge prijzen van de hand. En huurwoningen zijn er onvoldoende.
Mede oorzaak is dat er te weinig woningen worden bijgebouwd. Dit is landelijk zo en dit is ook in Hattem niet anders. Er is landelijk vooral een tekort aan starters- en sociale huurwoningen en woningen voor de middeninkomens. Of dit landelijke tekort ook 1 op 1 geldt voor Hattem, is op dit moment niet helemaal duidelijk. Het huidige woonbehoefte-onderzoek stamt wel uit 2017 maar is opgebouwd met kengetallen uit 2015. Daar komt nog bij dat ook de laatste woonvisie dateert uit het laatstgenoemde jaar.
2015 was echter een jaar dat Nederland nog in een economische recessie verkeerde, terwijl het momenteel economisch goed gaat. Kortom er is sprake van een behoorlijk gewijzigd speelveld.

De PvdA heeft daarom samen met CU, CDA en D66 een motie aangekondigd om een woningonderzoek uit te laten voeren. Wij wilden de woningwensbehoefte met spoed uit laten voeren maar ook de woonvisie actualiseren en optimaliseren. Wij willen namelijk niet bouwen voor leegstand. Wij willen graag bouwen naar behoefte!

Na de toezegging van Wethouder Schipper dat hij een dergelijk actueel onderzoek ook wel ziet zitten, is gezamenlijk besloten om de motie niet in te dienen.

Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 zal het onderzoek opnieuw uitgevoerd zijn en kunnen we zien waar werkelijk de woning en bouwwens ligt. Een ding is zeker, wij als PvdA willen dat iedereen en in het bijzonder de mensen die in aanmerking komen voor de starters- en sociale (huur en koop)woningen, een kans moet krijgen om in Hattem te blijven wonen.

Marie Lupé Stapper
Fractie voorzitter PvdA