15 november 2015

Partij van de Arbeid wil beter gebruik maken van minimabeleid.

In de begrotingsvergadering heeft de Partij van de Arbeid Hattem voorgesteld om de mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, en mensen die gebruik maken van de algemene voorziening voor Hulp bij het Huishouden, nog in 2015, een tegemoetkoming van € 200,– te geven. Deze groep mensen heeft een minimum inkomen maar betaalt meer dan gemiddeld hoge zorgkosten en betaalt daarnaast een aantal eigen bijdragen voor andere voorzieningen die zij nodig heeft, waardoor het lastig is een fatsoenlijk inkomen over te houden.

De chronisch zieken en mensen met een beperking ontvingen tot 2014 een tegemoetkoming van de overheid via het CAK. Deze tegemoetkoming bestaat niet meer. Ter compensatie krijgt de gemeente echter geld van de overheid om toch iets extra’s voor deze groep te doen.
Omdat de gemeente Hattem dit extra geld (€ 90.000) in 2015 niet aan de doelgroep heeft uitgekeerd, heeft de Partij van de Arbeid voorgesteld dit zo snel mogelijk wel te doen. Ook ontvangen gelden voor 2014 moeten nog uitgekeerd worden. De regeling moet zo laagdrempelig mogelijk worden uitgevoerd, zonder al teveel ingewikkelde voorwaarden.

In de begrotingsvergadering heeft de ChristenUnie dit voorstel van de Partij van de Arbeid van harte gesteund. De overige partijen, VVD, D66 en het CDA, hebben uitgesproken dit in een latere vergadering, waarin het totale minimabeleid aan de orde komt, te willen bespreken.

De Partij van de Arbeid wilde hier niet op wachten: omdat dit geld nu al beschikbaar is, de doelgroep het hard nodig heeft en omdat zij wil voorkomen dat er een andere bestemming voor dit geld wordt gekozen. Helaas was hiervoor geen meerderheid te vinden en wordt dit voorstel op een later moment, dit jaar, alsnog besproken.

PvdA Afdeling Hattem