Door op 21 januari 2014

Hattem kent een stabiele financiële situatie.

Op een vraag van raadslid Gert Kers (CU) over actuele financiële situatie van de gemeente Hattem in de gemeenteraad op 20 januari 2014 heeft wethouder Borst het volgende geantwoord:

Laten we nog maar eens verduidelijken hoe het precies zit.

Meneer de voorzitter,

Uiteraard wil ik u, als raad, uitleggen, waarom Hattem wel degelijk een stabiele financiële situatie kent.

In de media gaat het vaak meer over meningen en interpretaties dan over de feiten en omstandigheden. Zo ook in Hattem, u haalt de voorbeelden al aan. Het zou beter zijn dat die zogenaamde feiten in de juiste of volledige context worden weergegeven.

Zoals bekend verantwoorden we ons in de jaarrekening over het gevoerde beleid en over de resultaten van het afgelopen jaar. Financiën staan daarbij nooit op zichzelf, maar maken integraal onderdeel uit van ons beleid. En dat is juist krachtig en stabiel! Want ook in Hattem is de crisis niet ongemerkt voorbij gegaan. Maar, ondanks deze onstabiele periode is er veel geïnvesteerd en gerealiseerd.

In de afgelopen periode hebben juist de bezuinigingen vanuit het Rijk gezorgd voor aanzienlijke fluctuaties in de financiën. Deze hebben wij opgevangen in bezuinigingsronden, zoals Expeditie Hattem, een eenmalige bezuiniging in 2012 en het project Kracht. De algemene uitkering is de afgelopen jaren keer op keer naar beneden bijgesteld. Vaak waren de kortingen niet reëel, maar zijn ze wel doorgevoerd.

Wij blijven anticiperen op relevante ontwikkelingen die vaak financieel onzeker zijn. Voor financiële risico’s nemen we stelposten op in de begroting.

Zo hebben we een stelpost voor de mogelijke herverdeling van het gemeentefonds: 175.000 euro voor 2015, 175.000 euro erbij voor 2016 en nog een keer 175.000 euro erbij in 2017. Totaal een structurele stelpost van 525.000 euro in 2017.

In de laatste begrotingsvergadering is dit al aan de orde geweest, want een groot deel van het geprognotiseerde tekort voor 2017 is hiermee verklaard.

Onze reserves hebben we kunnen aanspreken voor de realisatie van onze bezuinigingsopgaven,  zoals het afboeken op maatschappelijke objecten in Kracht voor 7,3 miljoen. Daarmee is wel een structurele bezuiniging gerealiseerd van 350.000 euro. En met goedkeuring van de hele raad.

De reservepositie is daardoor natuurlijk feitelijk afgenomen, maar het huidige volume vertegenwoordigt nog altijd voldoende weerstandscapaciteit om onverwachte risico’s op te kunnen vangen.

Voor 2015 en verder zal onze bezuinigingsopgave weer worden geactualiseerd en in relatie worden gebracht met ons financieel meerjarenperspectief. In de aanbiedingsnota van de begroting 2014 hebben wij u geschetst hoe we dat willen gaan doen. Onze aanpak wordt positief beoordeeld door de Provincie. Om die reden is er nog altijd sprake van Repressief Toezicht. Deze vorm van toezicht wordt alleen verstrekt als de Provincie structureel evenwicht op de begroting vaststelt. Een belangrijke graadmeter dus!

Ook voor de raad lijkt me dit een belangrijke graadmeter, als u het hebt over de gezondheid van onze gemeentefinanciën.

Tot slot, voorzitter, u heeft de jaarrekening 2012 unaniem vastgesteld. De begroting voor 2014 is ook vastgesteld. De reservepositie is duidelijk en ook de stelposten voor de toekomstige tegenvallers zijn duidelijk vermeld.

Nu zou het mooi zijn als alle partijen in deze gemeenteraad ook buiten de deur de feiten over de gemeentefinanciën in de juiste context plaatsen. Zodat de burgers zich niet onnodig zorgen hoeven te maken.

Afgelopen zaterdag heeft meneer Hospers een heleboel dingen gezegd op Radio Hattem. Een van de dingen, die hij zei, was dat het niet eenvoudig zal worden in de komende jaren. Daar zijn we het over eens. Maar we hebben in Hattem al de nodige bezuinigingen doorstaan op een constructieve en creatieve manier. De voorbeelden kent u: Expeditie Hattem en Kracht.

Dus laten we daar mee doorgaan.

We hebben een stabiele financiële situatie en we zijn voorbereid op de toekomst.

Andre Borst, Wethouder Financiën