5 november 2014

Betoog begroting vergadering 2015

Vol verwachting hebben wij eerder dit jaar het coalitieakkoord en collegeprogramma gelezen. Onze verwachtingen waren toen hoog gespannen en datzelfde gevoel hadden wij ook richting deze begroting voor 2015. Wij hadden van dit college, dat in het verleden van alles heeft geroepen, meer verwacht.

Wij zijn echter wel blij met de ongewijzigde voortzetting van het consistente beleid van de afgelopen jaren en natuurlijk zijn wij tevreden met een sluitende begroting.

De belangrijkste aandachtspunten voor 2015 zijn voor de PvdA de decentralisaties:

Vorig jaar keken we nog enigszins onzeker en een beetje overdonderd naar alle veranderingen voor 2015. Nu staan we er vlak voor en hebben de ambtenaren van de Gemeente Hattem zich enorm ingezet om op tijd klaar te zijn. Onze complimenten daarvoor. Wij weten hoe complex deze materie is en met de tijdsdruk die er was is dat een prima prestatie. Voor de Partij van de Arbeid ontbreekt er echter 1 essentieel punt: Communicatie. Onlangs, bij het vaststellen van de verordeningen voor deze grote taken, hebben wij wederom gehamerd op goede communicatie. Tot nu toe hebben wij hier te weinig over voorbij zien komen. Neem onze inwoners serieus en breng ze goed op de hoogte. Onderschat niet de onrust die er leeft en hoeveel impact het heeft op mensen als ze niet goed begrijpen wat de gevolgen voor hen persoonlijk gaan worden. Vertel hen op tijd waar ze recht op hebben en hoe ze dat aan moeten vragen. Niet communiceren is altijd fout! Meer dan de helft van de gemeentelijke begroting gaat naar deze nieuwe taken. De Partij van de Arbeid heeft al eerder aangegeven het belangrijk te vinden dat geld dat voor zorg, passend werk en jeugd is bedoeld, ook daadwerkelijk aan die zaken wordt besteed. Nu is het zo dat wanneer er geld overblijft dit aan algemene reserves wordt toegevoegd. De Partij van de Arbeid vindt dat eventuele overschotten op die budgetten niet aan de Algemene reserves mogen worden toegevoegd. Het amendement dat hierover is opgesteld is al aan de orde geweest.

Tijdens het vaststellen van de verordening WMO heeft de Partij van de Arbeid al aandacht gevraagd voor een gerichte ondersteuning van deze groep chronisch zieken en gehandicapten. Het Rijk stelt voor deze groep, met ingang van 2014, structureel geld beschikbaar, oplopend tot € 268 miljoen vanaf 2017. Om dit geld zo effectief mogelijk in te zetten voor de groep waarvoor het echt bedoeld is dienen wij een motie in.

Een groep die naar onze mening tot nu toe onderbelicht is gebleven is de groep mantelzorgers. Mensen die in veel gevallen in een situatie zijn beland waar ze zich niet uit terug willen en/of kunnen trekken maar die wel belastend wordt. In de begroting staat dat de gemeente gaat inzetten op meer mantelzorgondersteuning.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat zij deze groep in beeld krijgt en waaruit bestaat de ondersteuning die zij gaat bieden? 

Woningbouw:

Na het grote succes van Assenrade zijn we er nog niet. We praten al sinds jaar en dag over de ontwikkeling van het ijsbaanterrein. Het college gaat op zoek naar een nieuwe partner voor de ontwikkeling van dit terrein en wil daarnaast de woonvisie uit 2014 vertalen naar de lokale, Hattemse, situatie.

Wat is de huidige status van de ontwikkelingen op dit terrein?

Groenonderhoud:

De groenmarkten waren een enorm succes. Ook zijn stukken groen omgevormd naar beheervriendelijker (dus goedkoper) groen. Welke besparing hebben deze initiatieven tot nu toe opgeleverd?

We hebben in voorgaande jaren ook al eens gesproken om bijvoorbeeld rotondes te laten adopteren. Wij verzoeken het college nogmaals te bekijken hoe dit idee is uit te werken. Wij adviseren u daarbij te rade te gaan bij de Gemeente Zwolle of de Gemeente Epe waar pasklare voorstellen hiervoor zo zijn over te nemen.

Belangrijke ontwikkelingen:

Andere belangrijke ontwikkelingen waar wij onze aandacht op blijven richten zijn de al genoemde ontwikkeling van het ijsbaanterrein, de ver-/nieuwbouw van de Hof van Blom, het Kulturhus en het zwembad en last but not least, de toekomst van bestuurlijk Hattem. Al deze ontwikkelingen zijn voor onze inwoners van groot belang en daar ligt onze verantwoordelijkheid!

Concluderend stelt de Partij van de Arbeid dat de begroting voor 2015 niet vernieuwend of verrassend is, maar wel sluitend! Van de speerpunten waar wij ons de komende periode sterk voor zullen maken, zijn de decentralisaties de belangrijkste. Voor de Partij van de Arbeid is het prima dat deze dossiers worden overgeheveld naar de Gemeente, zij heeft de mensen in beeld en kan snel schakelen en waar nodig maatwerk leveren. Wij zullen ervoor zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en dat er creatief en proactief naar oplossingen wordt gezocht.

In dit verhaal zit al een aantal vragen verwerkt. Daarnaast heeft de Partij van de Arbeid een paar vragen waar wij graag vandaag een antwoord op krijg:

  1. Op een aantal plaatsen zijn prullenbakken terug geplaatst, waarom is de keuze voor deze specifieke plekken gemaakt en komen daar nog plaatsen bij?
  2. Er wordt een plan uitgewerkt dat bijdraagt aan een passende, toekomstbestendige en betaalbare onderwijsvoorziening: wordt hierin de motie over de brede school meegenomen?
  3. Welke maatregelen moeten worden genomen tbv de bibliotheek nu de verhuizing naar de Hof van Blom uitgesteld lijkt te worden? Wanneer moet het huurcontract worden opgezegd en wordt al nagedacht over een alternatieve locatie voor de bibliotheek?

P.s. Wij betreuren het zeer dat de begrotingsbehandeling dit jaar veelal ging over geld, verkeersmaatregelen, verlichting enz. De Partij van de Arbeid vond en vindt deze onderwerpen op zijn tijd ook belangrijk, maar vindt het belangrijker dat het over mensen gaat. Onze inwoners.

 

PvdA Hattem

Carla Broekhuis, Wieneke van Regteren