Door op 6 november 2013

BEGROTING 2014, algemene beschouwingen Partij van de Arbeid

Vorig jaar hebben wij binnen onze mooie gemeente, naast noodzakelijke bezuinigingen, ook  een start gemaakt met de andere rol die de rijksoverheid in de toekomst zal en moet spelen. De gemeente Hattem kan niet langer haar ‘zorgrol’ zo invullen zoals u gewend was. De gemeente zorgt dus niet overal meer voor maar zorgt er wel voor dat u de ondersteuning of hulp krijgt die u nodig heeft. Van zorgen voor, naar zorgen dat. Voor de Partij van de Arbeid is het nog steeds heel belangrijk dat iedereen deel kan nemen aan de Hattemer samenleving. Solidariteit met de (al dan niet tijdelijk) kwetsbaren is en blijft ons uitgangspunt!

Zoals gezegd verandert er nogal wat in Hattem. Om onze inwoners hier goed over te informeren en ze hierbij te betrekken is zorgvuldige, tijdige en heldere communicatie ontzettend belangrijk. Ondanks diverse onderzoeken waarin de medewerkers op ons stadhuis een hoog cijfer voor klanttevredenheid wordt toegekend, blijft dit voor ons een constant punt van aandacht. Net als in voorgaande jaren hameren wij op goede communicatie en voorlichting omdat het ontzettend belangrijk is dat bij onze inwoners duidelijk wordt wat er gaat veranderen, hoe zij hier zelf een rol in kunnen spelen en waarom dingen anders worden. Wij willen dat het college actiever naar buiten treedt met communicatie over veranderingen in begrijpelijke taal en gericht op de behoefte van onze inwoners. Uiteraard hoort hier ook communicatie bij richting inwoners die een verzoek of vraag bij de gemeente hebben neergelegd. Adequaat antwoorden is dan een eerste vereiste. Formele besluiten komen wel via de gemeenterubriek naar buiten, maar wij vinden het juist zo belangrijk om in heldere taal ook al die andere zaken te bespreken. Zoals gezegd: kort, krachtig en vooral duidelijk communiceren.

De overheid breidt de taken die de gemeente uit moet gaan voeren volop uit, de financiën echter niet. We moeten dus meer doen met minder geld en zullen daarom creatiever moeten worden om het mooie en aantrekkelijke van Hattem te behouden maar toch ook alle wettelijke taken uit te voeren.

Voor de fractie van de Partij van de Arbeid is dit een constante worsteling over de keuzes die wij moeten maken. Aan de ene kant hebben we door de economisch zware tijd amper nog ruimte voor echte inhoudelijke keuzes, aan de andere kant willen wij heel graag investeringen in nieuwe dingen. Stilstand is tenslotte achteruitgang.

De sluitende begroting die nu voor ligt ziet er prima uit. Er staat echter een aantal onderwerpen in waar we in de komende maanden inhoudelijk verder over gaan praten en die dus financiële consequenties voor deze begroting kunnen hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld het ICT-plan, de toekomst van Hattem: wel of niet samenwerken, en met wie, het zwembad, de grote veranderingen in de zorg, de maatschappelijke visie, de herinrichting van de binnenstad, etc. Allemaal onzekere factoren met mogelijk grote financiële consequenties. Voor ons zijn de vergaderingen over die onderwerpen, met de inhoudelijke keuzes die we dan moeten maken, eigenlijk veel belangrijker dan deze begrotingsvergadering.

Één van de posten die ik apart wil benoemen betreft de veranderingen binnen het sociale domein. Veranderingen waar alle inwoners van Hattem iets van gaan merken, is het niet nu onmiddellijk dan zeker in de toekomst. Het gaat daarbij om het organiseren van goede en toegankelijke zorg voor zowel jong als oud. Ook zorg voor begeleiding van mensen zonder werk, naar werk, en ondersteuning bieden om mee te doen in de maatschappij op welke manier dan ook. Participatie lijkt daarbij meer en meer een toverwoord te zijn. Voor de PvdA betekent dat niet meer of minder dan dat iedereen meedoet, zorgt dat, en zorgt voor, met altijd als achtervang een overheid die zekerheid biedt wanneer het om welke reden dan ook even niet lukt.

Om al deze nieuwe taken goed te organiseren zal er veel werk verzet moeten worden in 2014. De PvdA heeft in Hattem decennia lang verantwoordelijkheid genomen en daadkracht getoond. Dat heeft er in grote mate toe bijgedragen dat in Hattem veel basisvoorzieningen aanwezig zijn. Voorzieningen die we de komende jaren hard nodig hebben.

Is Hattem daarmee dan af? Nee. Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren zal zijn het verbinden van mensen, maatschappelijke instellingen, hulpverleners, bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen enz. Samenwerken en samen doen waar dat kan. Iets wat in Hattem overigens al op grote schaal door veel mensen gebeurt, denk daarbij aan de vele vrijwilligers en mantelzorgers, mensen die het gewoon vinden om iets voor anderen te betekenen en dat ook dagelijks of wekelijks in praktijk brengen.

Alle technische vragen die bij het doornemen van de begroting 2014 zijn benoemd, zijn inmiddels op een prima manier beantwoord. Er blijven voor ons een paar onderwerpen over waarover we graag de mening van de desbetreffende portefeuillehouders horen:

  • Ontwikkeling zorgzone: wij zijn op de hoogte gebracht van de gesprekken die de wethouder voert met mogelijke partners voor het ontwikkelen van woningen op het ijsbaanterrein. Een punt dat door de Partij van de Arbeid al in 2003 is aangekaart en wat zij van groot belang vind. Gelukkig onderschrijven meer partijen dit. Graag horen wij of hier voortgang over is te melden.
  • In de programmabegroting staat met betrekking tot onderwijshuisvesting vermeld dat er een vlekkenplan wordt uitgewerkt. Vorig jaar is er een raadsbrede motie aangenomen om te komen tot goede spreiding van onderwijsvoorzieningen en realisatie van een ‘brede school’. Wordt deze motie meegenomen bij het opstellen van dit vlekkenplan of kunnen we hierover in de maatschappelijke visie nadere informatie verwachten? Kan de portefeuillehouder hier inhoudelijk al iets over vertellen?
  • Afgelopen zaterdag heeft de groenmarkt plaatsgevonden. Er waren veel mensen aanwezig en er zijn al veel concrete afspraken gemaakt. Wij horen graag hoe nu het vervolg wordt ingezet en hoe wordt bewaakt dat deze initiatieven ook over enige tijd nog actief worden uitgevoerd.

Ik heb al iets gezegd over de grote veranderingen op het gebied van zorg en welzijn, het zorgen voor mensen die ondersteuning nodig hebben en de participatie die van ons allen wordt verwacht. Om de mensen die grote moeite hebben om een fatsoenlijk bestaan te behouden tegemoet te komen, heeft de regering extra geld beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Door middel van dit extra geld kunnen mensen die hier normaal gesproken geen geld voor hebben, meedoen aan bijvoorbeeld het verenigingsleven, sport, cultuur, etc. Dit geld wordt niet-geoormerkt maar voor de Partij van de Arbeid is het van groot belang dat dit geld terecht komt bij de mensen waar het voor is bedoeld. Wij vinden het ontoelaatbaar dat mensen niet mee kunnen doen aan het sociale leven, dit verergert hun situatie snel en zorgt voor eenzaamheid. Daarom hebben wij een motie voorbereid om dit geld ook daadwerkelijk te besteden aan de groep waarvoor het is bedoeld via de activiteitenbijdrage zoals wij die in Hattem kennen.

Zoals al aangegeven is het belangrijk om juist nu te zorgen voor verbinding tussen alle Hattemers zodat we de sociale voorzieningen kunnen vasthouden en ook in de toekomst een prachtige stad hebben om in te wonen, te werken, te leven en te recreëren. Partijpolitieke belangen zijn daarbij van ondergeschikt belang, want wie wil er niet een samenleving waarin het mogelijk is dat iedereen zijn of haar kansen optimaal kan benutten en mee kan doen. De realiteit lijkt de laatste tijd in Hattem helaas anders. Het gaat meer en meer over gelijk hebben of gelijk krijgen, en over geld in plaats van over het welzijn van mensen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 werpen hun schaduw vooruit, terwijl juist nu daadkracht nodig is.

PvdA Hattem

Carla Broekhuis, Gerrit van Keulen, Geert Winkel, Wieneke van Regteren